I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Voucherów prezentowych sklepu internetowego Plants For Humans (dalej „Vouchery”

II. Definicje

Voucher bon, który można nabyć drogą kupna. Można go wykorzystać wyłącznie do nabycia produktów na stronie sklepu internetowego Plants For Humans (https://plantsforhumans.com), jednak nie do nabycia dalszych kart upominkowych. 

Nabywca – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu Vouchera 

Posiadacz – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora voucherem akceptująca postanowienia regulaminu sklepu internetowego Plants For Humans (https://plantsforhumans.com/pages/regulamin

Realizacja Vouchera – wymiana przez osobę dysponującą Voucherem na produkty oferowane w sklepie internetowym Plants For Humans 

Wydawca - odnosi się do Plants4Humans sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spalinowej 5a w Warszawie (04-024), NIP 1132997019 

III. Warunki ogólne

 1. W sklepie internetowym Plants For Humans dostępne są Vouchery o wartości 200,00zł, 300,00zł, 500,00zł. Za każdy Voucher Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera. 
 2. Wartość Voucherów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej https://plantsforhumans.com.
 3. Voucher może być wykorzystany wyłącznie do nabycia produktów dostępnych w sklepie internetowym Plants For Humans (https://plantsforhumans.com).
 4. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. 
 5. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na Voucherze. Niewykorzystanie Vouchera w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. 
 6. Wydanie Vouchera nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Vouchera ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach: 
 2. Voucher stanowi formę zapłaty za towar dostępny w sklepie internetowym Plants For Humans (https://plantsforhumans.com);
 3. Voucher może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału;
 4. Jeśli wartość vouchera nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności w sklepie internetowym Plants For Humans (https://plantsforhumans.com).
 5. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty; 
 6. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera, nie można nim dokonywać płatności; 
 7. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane; 
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Vouchery, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Voucher uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania zastępczego.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w regulaminie sklepu internetowego Plants For Humans (https://plantsforhumans.com/pages/regulamin)

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera.
 2. Zakup Vouchera przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza. 
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie sklepu internetowego Plants For Humans (https://plantsforhumans.com/pages/regulamin-voucher)
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy. 
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie sklepu internetowego Plants For Humans (https://plantsforhumans.com/pages/regulamin) i dotyczyć będą Voucherów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.